Mistři v programování na #hovnokod

Aby bylo jasno.

''' <summary>
''' Predstavuje nerozpocitatelnou polozku baleni k polozce
''' </summary>
''' <remarks></remarks>
Public Class BalneKPolozce
 Inherits RozpocitatelnaPolozka

 ' ...

End Class

Anonymous,

A klikej. :D

While True
  MsgBox("Váš systém zdechnul.", MsgBoxStyle.Critical, "Kritická chyba systému Windows")
End While

Anonymous,

ten kód sem ani nemůžu poslat celej, protože tam jsou hardcoděný hesla...

			Dim strHtml As String = sb.ToString()
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetail""", "style=""margin-bottom: 16px; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif; color: #2a2a2a""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetailObrazek""", "style="" float: left; margin-right: 12px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""divDetailInformace""", "style=""margin-left: 360px; line-height: 20px;margin-bottom: 16px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""pSeda""", "style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px; background-color: #f1f1f1; margin-bottom: 1px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""spanTh""", "style=""float:left""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""spanTd""", "style="" display: block; margin-left: 120px""")
			strHtml = strHtml.Replace("class=""pSeda moje""", "style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px; background-color: #ffefc3""")
			strHtml = strHtml.Replace("<p>", "<p style=""border-bottom: solid 1px #ffffff; padding: 8px 12px 8px 12px"">")
			strHtml = strHtml.Replace("<h1>", "<p style=""color: #2a2a2a; font-weight: normal; font-size: 18px; line-height: 24px; padding: 0px; margin: 0px 0px 14px 0px"">")
			Return strHtml

Anonymous,

Jak se parsuje datum u nas ve firme. Kod je ve VB6, samozrejme nikdo nepredpoklada jine nastaveni nez nemecke.

Public Function ParseForDate(ServTime As String) As Variant
  Dim buf As String
  Dim month As Integer
  Dim day As Integer
  Dim year As Integer
  Dim time As Variant
  day = Val(Mid(ServTime, 9, 2))
  year = Val(Mid(ServTime, 21, 4))

'#AB070729
  If InStr(ServTime, "Jan") <> 0 Then month = 1
  If InStr(ServTime, "Feb") <> 0 Then month = 2
  If InStr(ServTime, "Mar") <> 0 Then month = 3
  If InStr(ServTime, "Apr") <> 0 Then month = 4
  If InStr(ServTime, "May") <> 0 Then month = 5
  If InStr(ServTime, "Jun") <> 0 Then month = 6
  If InStr(ServTime, "Jul") <> 0 Then month = 7
  If InStr(ServTime, "Aug") <> 0 Then month = 8
  If InStr(ServTime, "Sep") <> 0 Then month = 9
  If InStr(ServTime, "Oct") <> 0 Then month = 10
  If InStr(ServTime, "Nov") <> 0 Then month = 11
  If InStr(ServTime, "Dec") <> 0 Then month = 12
  
  time = CDate(Mid(ServTime, 12, 8)) '#AB070729
  ParseForDate = DateSerial(year, month, day) + time '#AB070729
End Function

Anonymous,

Takhle se dá generovat xls...ale já nerozumím řeči vašeho kmene

      _Radek.AppendLine("\trowd\trgaph150\trrh300\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx1200\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx3500\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx7500\clvertalc")
      _Radek.AppendLine("\clbrdrt\brdrs\clbrdrl\brdrs\clbrdrb\brdrs\clbrdrr\brdrs")
      _Radek.AppendLine("\cellx9400\clvertalc ")

Anonymous,